کمیسیون‌ها

اتاق اصناف کرمان

کمیسیون‌ها

کميسيون بودجه و تشکيلات

مستفاد از آيين نامه وظايف هيأت رييسه، طرز تشکيل جلسات و تعداد کميسيون هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها (آيين نامه تکميلي ماده ۳۶ قانون نظام صنفي) ۱– کميسيون بودجه و تشکيلات: اين کميسيون براي بررسي بودجه، ترازنامه و صورت هاي

ادامه مطلب »
کمیسیون‌ها

کميسيون آموزش و پژوهش

مستفاد از آيين نامه وظايف هيأت رييسه، طرز تشکيل جلسات و تعداد کميسيون هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها (آيين نامه تکميلي ماده ۳۶ قانون نظام صنفي) ۱-کميسيون آموزش و پژوهش اين کميسيون براي ارائه راهکارهاي مناسب در زمينه ارتقاء دانش،

ادامه مطلب »
کمیسیون‌ها

کميسيون امور اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي

مستفاد از آيين نامه وظايف هيأت رييسه، طرز تشکيل جلسات و تعداد کميسيون هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها (آيين نامه تکميلي ماده ۳۶ قانون نظام صنفي) ۱– کميسيون امور اجتماعي و فرهنگي: اين کميسيون براي پيگيري روابط کار، بيمه و

ادامه مطلب »
کمیسیون‌ها

کميسيون حل اختلاف و تشخيص

مستفاد از آيين نامه وظايف هيأت رييسه، طرز تشکيل جلسات و تعداد کميسيون هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها (آيين نامه تکميلي ماده ۳۶ قانون نظام صنفي) ۱– کميسيون حل اختلاف و تشخيص: اين کميسيون به منظور بررسي اختلافات صنفي في

ادامه مطلب »
کمیسیون‌ها

کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات

مستفاد از آيين نامه وظايف هيأت رييسه، طرز تشکيل جلسات و تعداد کميسيون هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها (آيين نامه تکميلي ماده ۳۶ قانون نظام صنفي) ۱-کميسيون بازرسي و رسيدگي به شکايات: اين کميسيون براي بازرسي و نظارت بر عملکرد

ادامه مطلب »