قوانین و آئین نامه ها

اتاق اصناف کرمان

آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري

ماده١ـ شهرداري ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعيت فعاليت، مکان استقرار و ماهيت شغلي آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجايي يا رفع مزاحمت از طريق اصلاح فرآيند کار، تغيير فعاليت يا نوسازي اقدام نمايند. درصورت عدم اجراي حکم شهرداري توسط صاحبان مشاغل

ادامه مطلب »