انتخابات الکترونیکی صنف فرش ماشینی و موکت کرمان

اتاق اصناف کرمان

انتخابات الکترونیکی اعضای هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فرش ماشینی و موکت کرمان، صبح سه شنبه ۷بهمن ماه ۹۹، در سالن اجتماعات اتاق اصناف کرمان برگزار و نتیجه آن به شرح زیر اعلام گردید:

آقای علی محمدی با۵۳ رای
رئیس

آقای مهدی پور یزدانپناه با ۳۷ رای
نایب رئيس اول

آقای داریوش میرکمانداری با ۳۰ رای
نایب رئيس دوم

آقای حسین مرادی با ۲۰ رای
دبیر

آقای محمدرضا فروغی با ۱۸ رای
خزانه دار

آقای مسعود پوریزدانپناه با ۳۸رای
بازرس اصلی

تعداد اعضای اتحادیه: ۱۳۲نفر
تعداد اعضای حاضر در انتخابات: ۵۹نفر