کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات

اتاق اصناف کرمان

مستفاد از آيين نامه وظايف هيأت رييسه، طرز تشکيل جلسات و تعداد کميسيون هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها

(آيين نامه تکميلي ماده ۳۶ قانون نظام صنفي)

۱-کميسيون بازرسي و رسيدگي به شکايات:

اين کميسيون براي بازرسي و نظارت بر عملکرد اتحاديه ها در اجراي قانون خصوصاً نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظايف محوله در ماده۳۹ قانون تشکيل مي شود. کميسيون موظف است به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي به صورت دوره اي، موردي و يا براساس شکايات و اعتراضاتي که به اتاق مي رسد، عملکرد اتحاديه ها را مورد بررسي و بازرسي قرارداده و نتيجه بررسي خود را از طريق هيأت رييسه به کميسيون نظارت گزارش کند.

الف– طرز تشکيل جلسات کميسيون ها:

• جلسات کميسيون ها حداقل هرماه يک بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد.

• دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل کميسيون(بجز در موارد اضطراري) با امضاي رييس کميسيون و در غياب وي نائب رييس به اطلاع اعضاي اجلاس برسد.

• شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي کليه حاضرين نتيجه به هيأت رييسه اعلام مي شود.

ب– دبير امور کميسيون يک نفر کارشناس مجرب انجام امور کارشناسي و اداري مربوط از قبيل ارتباط با اتاق و ساير کميسيون ها، تهيه صورتجلسات و ساير امور دفتري مي باشد.

۲- وظايف و اختيارات مشترک کميسيون ها:

• بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي از هيأت رييسه و ارائه گزارشات لازم به هيأت رييسه.

• ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعاليت هاي مرتبط با کميسيون.

• ارائه گزارش ماهيانه از عملکرد کميسيون به هيأت رييسه براي طرح در اجلاس.

• دعوت از نماينده اتحاديه ذي ربط براساس دستور جلسه هر کميسيون.(دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کميسيون ها بدون داشتن حق رأي بلامانع است).

• همکاري و معاضدت با ساير کميسيون ها و اتحاديه ها.