کميسيون حل اختلاف و تشخيص

اتاق اصناف کرمان

مستفاد از آيين نامه وظايف هيأت رييسه، طرز تشکيل جلسات و تعداد کميسيون هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها

(آيين نامه تکميلي ماده ۳۶ قانون نظام صنفي)

۱– کميسيون حل اختلاف و تشخيص:

اين کميسيون به منظور بررسي اختلافات صنفي في مابين افراد و اتحاديه هاي صنفي موضوع تبصره۳ بند(ط) ماده۳۰ قانون، راهنمايي صنوف و اتحاديه ها، بررسي ضوابط داخلي اتحاديه ها، تشکيل، تقسيم و يا ادغام اتحاديه ها، نوع کالاها و خدمات و درجه بندي واحدهاي صنفي موضوع بندهاي (الف)، (ج)، (ي)، ماده۳۷ قانون نظام صنفي، تشکيل مي شود.

الف- طرز تشکيل جلسات کميسيون ها:

• جلسات کميسيون ها حداقل هرماه يک بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد.

• دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل کميسيون (بجز در موارد اضطراري) با امضاي رييس کميسيون و در غياب وي نائب رييس به اطلاع اعضاي اجلاس برسد.

• شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي کليه حاضرين نتيجه به هيأت رييسه اعلام مي شود.

ب- رييس اتاق موظف است از بين کارکنان اتاق يک نفر کارشناس مجرب را به عنوان دبير امور کميسيون براي انجام امور کارشناسي و اداري مربوط از قبيل ارتباط با اتاق و ساير کميسيون ها، تهيه صورتجلسات و ساير امور دفتري انتخاب و در اختيار هر کميسيون قرار دهد.انتخاب يک نفر به عنوان دبير کليه کميسيون ها نيز بلامانع است.

۲– وظايف و اختيارات مشترک کميسيون ها:

• بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي از هيأت رييسه و ارائه گزارشات لازم به هيأت رييسه.

• ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعاليت هاي مرتبط با کميسيون.

• ارائه گزارش ماهيانه از عملکرد کميسيون به هيأت رييسه براي طرح در اجلاس.

• دعوت از نماينده اتحاديه ذي ربط براساس دستور جلسه هر کميسيون.(دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کميسيون ها بدون داشتن حق رأي بلامانع است).

• همکاري و معاضدت با ساير کميسيون ها و اتحاديه ها.