کميسيون امور اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي

اتاق اصناف کرمان

مستفاد از آيين نامه وظايف هيأت رييسه، طرز تشکيل جلسات و تعداد کميسيون هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها

(آيين نامه تکميلي ماده ۳۶ قانون نظام صنفي)

۱– کميسيون امور اجتماعي و فرهنگي:

اين کميسيون براي پيگيري روابط کار، بيمه و ماليات صنوف، شناسايي ناهنجاري هاي فرهنگي بازار و مطالعه عوامل موثر بر گسترش و تعميق امور فرهنگي و فضايل اخلاقي نظير برگزاري جشن ها و مراسم ملي، مذهبي و ورزشي موضوع بندهاي (ز) و (ف) ماده۳۷ قانون نظام صنفي و ارائه راهکارهاي لازم در اين خصوص، بررسي مشکلات و نحوه اعمال سياست هاي تشويقي براي صنوف توليدي، ارتقاء بهره وري در توليد و صادرات کالا و عرضه خدمات، نرخ کالاها و خدمات، برگزاري نمايشگاه هاي صنفي، حراج ها، فروش فوق العاده، شناسايي نيازهاي بنگاه هاي کوچک و متوسط، افزايش سطح رقابت و تنظيم بازار، شفافيت عرضه و توزيع کالا تشکيل مي شود.

الف– طرز تشکيل جلسات کميسيون ها:

• جلسات کميسيون ها حداقل هرماه يک بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد.

• دعوتنامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل کميسيون (بجز در موارد اضطراري) با امضاي رييس کميسيون و در غياب وي نائب رييس به اطلاع اعضاي اجلاس برسد.

• شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي کليه حاضرين نتيجه به هيأت رييسه اعلام مي شود.

ب- دبير امور کميسيون يک نفر کارشناس مجرب انجام امور کارشناسي و اداري مربوط از قبيل ارتباط با اتاق و ساير کميسيون ها، تهيه صورتجلسات و ساير امور دفتري مي باشد.

۲– وظايف و اختيارات مشترک کميسيون ها:

• بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي از هيأت رييسه و ارائه گزارشات لازم به هيأت رييسه.

• ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعاليت هاي مرتبط با کميسيون.

• ارائه گزارش ماهيانه از عملکرد کميسيون به هيأت رييسه براي طرح در اجلاس.

• دعوت از نماينده اتحاديه ذي ربط براساس دستور جلسه هر کميسيون.(دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کميسيون ها بدون داشتن حق رأي بلامانع است).

• همکاري و معاضدت با ساير کميسيون ها و اتحاديه ها.