نتایج انتخابات الکترونیکی صنف موسسات خودرو کرایه

اتاق اصناف کرمان

نتایج انتخابات الکترونیکی اعضای هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف موسسات خودرو کرایه کرمان روز شنبه ۴ بهمن ماه ۹۹،

در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف کرمان به شرح زیر اعلام می گردد:

آقای احمد علی مسعود نیا با ۸۶ رای
رئیس

آقای محمدعلی طیاری دخت با ۵۰ رای
نایب رئيس اول

آقای حمید رضا جمالی زاده با ۳۶ رای
نایب رئيس دوم

آقای سید رسول صابر با ۲۲رای
دبیر

آقای مهدی عبداللهی بادیزی‌با ۲۲ رای
خزانه دار

آقای سید مهدی مومنی با ۷۲ رای
بازرس اصلی

تعداد اعضا اتحادیه: ۲۱۸نفر
تعداد اعضا حاضر در انتخابات: ۹۲نفر