درباره ما

0202
0303

یوسف جعفری

رئیس اتاق اصناف کرمان
يوسف جعفري

آشنایی با هیأت رئیسه

هیأت رئیسه اتاق

یوسف جعفری

یوسف جعفری

رئیس

محمدمهدی عباسی

محمدمهدی عباسی

نایب رئیس 1

میرزازاده

محمدعلی میرزازاده

نایب رئیس 2

1گنجعلیخانی

محمد گنجعلیخانی

دبیر

ایرنمنش

مهدس ایرانمنش

خزانه دار

رؤسای ادوار مختلف اتاق اصناف کرمان

حیدر مرادعلی زاده

حیدر مرادعلیزاده

احمد هادی

غلامعباس مهرابی

غلامعباس مهرابی

فتح اله مؤیدی

فتح اله مؤیدی

جواد حسنی

جواد حسنی

محمد افتخار

محمد افتخار

اکبر بهشتی

اکبر بهشتی

يوسف جعفري

يوسف جعفري