انتخابات الکترونیکی صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کالای خواب کرمان

اتاق اصناف کرمان

انتخابات الکترونیکی اعضای هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کالای خواب کرمان،

صبح یکشنبه ۱۲بهمن ماه ۹۹، در سالن اجتماعات اتاق اصناف کرمان برگزار و نتیجه آن به شرح زیر اعلام گردید:

آقای محمدعلی پورملایری با ۱۱۳ رای
رئیس

آقای مهدی مهرابی خبیصی با ۳۲ رای
نایب رئيس اول

آقای مصطفی آب بر با ۳۰ رای
نایب رئيس دوم

آقای فرزاد خشاوه با ۲۰ رای
دبیر

آقای احمد مرتضوی عباس آبادی با ۱۷رای
خزانه دار

آقای محمد محمدی با ۸۳ رای
بازرس اصلی

تعداد اعضای اتحادیه: ۱۹۳ نفر
تعداد اعضای حاضر در انتخابات: ۱۱۹ نفر