آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري

اتاق اصناف کرمان

ماده١ـ شهرداري ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعيت فعاليت، مکان استقرار و ماهيت شغلي آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجايي يا رفع مزاحمت از طريق اصلاح فرآيند کار، تغيير فعاليت يا نوسازي اقدام نمايند. درصورت عدم اجراي حکم شهرداري توسط صاحبان مشاغل يا اصناف مذکور، شهرداري موظف است نسبت به تعطيلي آنها مطابق مفاد بند (٢٠) ماده (٥٥) قانون شهرداري اقدام کند.
تبصره ـ دستورالعمل مربوط براي اعمال وحدت رويه توسط شهرداريها و هماهنگي دستگاههاي ذيربط با شهرداريها در اجراي اين تصويبنامه و نيز تعيين مهلت مناسب موضوع تبصره بند (٢٠) ماده (٥٥) قانون شهرداري، توسط کارگروه ملي موضوع ماده (٦) اين تصويبنامه ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين تصويبنامه تهيه و توسط وزير کشور ابلاغ مي شود. ضوابط تشخيص مشاغل و اصناف مزاحم نيز در کارگروه ملي مذکور تهيه و براي اعلام عمومي به شهرداريها ابلاغ ميشود.
ماده٢ـ اعضاي کميسيون موضوع تبصره بند (٢٠) ماده (٥٥) قانون شهرداري که از سوي شوراي اسلامي شهر انتخاب و معرفي ميشوند بايد داراي حداقل مدرک کارشناسي در تخصصهاي مرتبط با موضوع باشند.
ماده٣ـ مجموعه مشاغل و صنوفي كه به دليل آلودگي و مزاحمت زياد و شرايط ناايمن نمي توانند در محدوده شهر فعاليت كنند و مشمول تعطيلي و انتقال قطعي به خارج از شهر يا به شهرک صنعتي، مجتمعهاي صنفي مجاز و شهرکهاي کشاورزي مي باشند به شرح جدول پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است تعيين مي شود. مفاد اين جدول نافي ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي موضوع تصويبنامه شماره ٧٨٩٤٦/ت٣٩١٢٧هـ مورخ ١٥/٤/١٣٩٠ و اصلاحات بعدي آن نبوده و تصويبنامه يادشده همچنان به قوت خود باقي است.
تبصره١ـ در مورد ساير مشاغل با توجه به شدت مزاحمت، ناسازگاري با محيط شهري و شرايط محلي حسب مورد مفاد بند (٢٠) ماده (٥٥) قانون شهرداري ملاک عمل ميباشد.
تبصره٢ـ دستگاه هاي ااجر يي و اتحاديه هاي صنفي موظفند از صدور مجوز جديد و يا تمديد پروانه فعاليت براي مشاغل و صنوف يادشده براي استقرار در محلهاي غيرمجاز خودداري کنند.
تبصره٣ـ شهرداريها و دستگاه هاي ااجر يي ذي ربط موظفند به منظور استفاده از ابزارهاي تشويقي (از جمله تعيين محل جديد استقرار، تأمين زيرساخت هاي لازم و فراهم کردن تسهيلات بانکي) براي تسهيل در انتقال مشاغل و صنوف موضوع اين ماده با رعايت اسناد فرادستي برنامه ريزي و اقدام نمايند.
ماده٤ـ صاحبان مکانهاي برجاي مانده از مشاغل منتقل شده در شهر ميتوانند با مساعدت دستگاههاي ذيربط و شهرداري به فعاليتهاي غيرمزاحم منطبق با طرحهاي جامع و تفصيلي شهر مربوط تغيير فعاليت بدهند. دستگاههاي ذيربط و شهرداري موظفند ظرف سه سال نسبت به اجراي برنامه ساماندهي مشاغل يادشده اقدام کنند.
ماده٥ ـ اوظ يف و تکاليف دستگاه ها براي ساماندهي مشاغل و اصناف به شرح زير است:
الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاري اتاق اصناف ايران):
١ـ ايجاد ظرفيت براي استقرار صنوف موجود در شهرها و شهرکهاي صنعتي.
٢ـ الزام به گذراندن دور ههاي آموزشي، محيط زيست، بهداشت و ايمني از سوي صاحبان و کارکنان واحدهاي صنفي بر اساس ماده (١٧) قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب ١٣٨٢ـ .
٣ـ راهاندازي سامانه هاي خدمات الکترونيک مشاغل شهري.
ب‌ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي:
١ـ تکميل و به هنگامسازي دستورالعمل بهداشتي ابر ي مشاغل و صنايع کوچک مقياس و نظارت بر اجراي آن.
٢ـ اجراي آيين نامهها، ضوابط و مقررات بهداشت محيط و بهداشت حر فهاي در مورد واحدهاي مزاحم که از سوي شهرداري اعلام مي شوند.
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي:
١ـ تکميل و به هنگامسازي دستورالعمل ايمني براي مشاغل و صنايع کوچک مقياس و نظارت بر اجراي آن.
٢ـ اجراي مفاد ماده (٨٥) قانون کار ـ مصوب ١٣٦٩ـ و آييننامه حفاظت ايمني و بهداشت کار در مورد واحدهاي مزاحم که از سوي شهرداري اعلام مي شوند و ترويج استانداردهاي ايمني.
ت‌ ـ اتاق اصناف ايران:
ايجاد و تکميل بانک اطلاعات مشاغل، اصناف و فعاليت هاي شهري با قابليت دسترسي عام و بروزرساني مستمر آن با همکاري شهرداريها و ادارات صنعت، معدن و تجارت با اولويت شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت.
ماده٦ ـ به منظور هدايت و نظارت بر اجراي اين تصويبنامه کارگروه ملي با مسئوليت وزارت کشور و عضويت وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداري تهران و اتاق اصناف ايران تشکيل مي شود. دبيرخانه اين کارگروه در وزارت کشور (سازمان شهرداريهاي و دهياريهاي کشور) است. کارگروه هاي محلي متناظر در مرکز هر شهرستان با عضويت واحدهاي متناظر و شهرداري مربوط با مسئوليت فرماندار تشکيل مي شود. معاونين امور عمراني استانداري ها مسئول نظارت بر حسن انجام کار کارگرو ههاي محلي ميباشند.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
جدول مشاغل و صنوفي که به دليل آلودگي و مزاحمت زياد و شرايط ناايمن نم يتوانند در محدوده شهر فعاليت کنند و مشمول تعطيلي و انتقال قطعي به خارج از شهر يا به شهرک صنعتي، مجتمع هاي صنفي مجاز و شهرک هاي کشاورزي مي باشند

ردیفعنوان
1اماکن توليد، بسته بندي و انبار مواد شيميايي خطرناک (٭) و مواد محترقه (٭٭)
2دامداري (سبک و سنگين)
3مرغداري و پرورش انواع طيور صنعتي
4توليد مصنوعات سيماني و موزائيك
5توليد لوله سيماني و پله
6توليد کاشي و سراميک
7آجرپزي (ازجمله توليد آجر فشاري و سفال، توليد آجر قزاقي)
8توليد گچ و آهك
9سنگبري
10سنگ کوبي
11كارگاههاي توليد آسفالت
12توليد شن و ماسه
13چرم سازي
14دباغي
15سالامبورسازي
16روده پاک کني 
17كشتارگاه دام و طيور
18پايانههاي بار و انبار موسسات باربري
19شارژ گاز در کپسول
20همه آب فلزکاري ها (آبکاري)
21رنگكاري پروفيل آلومينيومي (رنگ كوره اي)
22همه ريختهگريها و ذوب فلزات (ازجمله چدن، مس، فولاد، مفرغ و برنز، آلومينيوم و سرب)
23مراکز بازيابي اوراق انواع خودرو، موتور سيکلت و ماشين آلات راهسازي، صنعتي و کشاورزي
24انبار انواع پسماند و ضايعات قابل بازيافت (فلزي، قراضه ها، کاغذ و مقوا، لاستيک و پلاستيک، پت و …)
25تعميرگاه ماشين آلات سنگين
 ٭ كالاهاي خطرناک (Dangerous goods) شامل مواد شيميايي و عواملي هستند كه موجب تهديد آني و فوري سلامت و ايمني افراد، تجهيزات و محيط ميگردند شامل مواد منفجره، گازها، مايعات و جامدات قابل اشتعال، اکسيد کننده، مواد سمي و عفونت زا، مواد راديو اکتيو و مواد خورنده. ٭٭ مجوز فعاليت اين واحدها توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح صادر ميگردد.